Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu www.romexbhp.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.ROMEXBHP.PL

 

    I. Postanowienia ogólne

   II. Definicje

  III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

   V. Warunki zawierania umów sprzedaży

  VI. Sposoby płatności

 VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

  IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

   X. Prawo odstąpienia od umowy

  XI. Własność intelektualna

  XII. Ochrona danych osobowych

  XIII. Polityka prywatności

  XIV. Postanowienia końcowe

 

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.romexbhp.pl prowadzony jest przez    ROMEX- POL SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA787 211 33 39REGON:364749782 , KRS:0000624187 adres poczty elektronicznej (e-mail): romexwronki@wp.pl  tel. 67 25 41 248

2. Sklep ręakwice-robocze.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep romexbhp.PL, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu http://romexbhp.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep romexbhp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem romexbhp.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem romexbhp.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

   II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowejromexbhp.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej romexbhp.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemromexbhp.pl

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – ROMEX-POL SP.ZO.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Łąkowa 34, 64-510 Wronki

,NIP:7872113339

REGON:364749782

KRS:0000624187

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.  III. RODZAJ ZAKRES USŁUGELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

      a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

      b. prowadzenie Konta w Sklepie,

     c. korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

  IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

      a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

    b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

       c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

      a. komputer z dostępem do Internetu,

      b. dostęp do poczty elektronicznej,

      c. przeglądarka internetowa,

      d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

   V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) . Cena nie zawiera kosztów dostawy.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień  24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku 

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

      a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
      b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
             - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

             - oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

             - oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

             - oświadczenie o prawie do odstąpienie od umowy,

             - pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy,

             - niniejszy Regulamin.

      c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

10.   W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

11.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientom.

 

  VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

       a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
       b. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
   c. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
10 1240 3754 1111 0010 7532 3526 ( Bank PKO S.A. ) "

ROMEX- POL SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Łąkowa 34

64-510 Wronki

 W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

 VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD lub Inpost.

3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

      a. Czas kompletowania Produktu wynosi ok 1 Dzień Roboczy.
      b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

      a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

      b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: romexwronki@wp.pl

      c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

      d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

  IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

      a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

      b. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: romexwronki@wp.pl lub pisemnie na adres: Popowo 1F, 64-510 Wronki

      c. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

      d. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Popowo 1F, 64-510 Wronki

      e. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

      f. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem ? nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

      a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: romexwronki@wp.pl

      b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

      c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

      d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

   X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym objął Produkt w posiadanie.

 7. Możliwość zwrotu towaru dotyczy:

 • produktów nowych, nieużywanych
 • posiadających oryginalne metki oraz nieuszkodzone opakowanie jednostkowe i zbiorcze - jeśli zwrot dotyczy całego opakowania zbiorczego
 • niemających oznak ingerencji w towar tj. niepoddanych żadnym procesom zdobienia: haftu, nadruku itp.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych. 

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem romexbhp.plz wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością ROMEX- POL SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Łąkowa 34, 64-510 Wronki

NIP:7872113339

REGON:364749782

KRS:0000624187

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony romexbhp.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony romexbhp.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.


2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.


4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.


7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.


8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.XIIII. Polityka prywatności  

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszego serwisu funkcjonującego pod adresem romexbhp.pl, który w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy po prostu „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 3. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

 4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 5. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 6. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE INNYM PODMIOTOM?

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

 8. TWOJE PRAWA.

 9. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE.

 10. PLIKI COOKIES.

 11. PROCEDURA ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 


 

1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1.1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

1.2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy romexwronki@wp.pl

 


 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Romex-Pol Sp.z o.o. Sp.K. [zwana dalej również: Administratorem] z siedzibą we Wronkachu (adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Łąkowa 34, 64-510 Wronki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 624187.  NIP: 787 211 33 39; REGON: 364749782.

2.2. Adresem poczty elektronicznej Administratora jest (między innymi): romexwronki@wp.pl; numer telefonu kontaktowego: + (67) 25 41 248

 


 

3. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

 

3.1. Odwiedzanie i korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą podania nam Twoich danych osobowych. Podane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

3.2. Gdy podasz nam swoje dane w celu kupna oferowanych przez nas towarów będziemy przetwarzać Twoje dane celem realizacji Twojego zamówienia, w tym również realizacji praw przysługujących Ci na podstawie ustaw i Regulaminu. Dlatego też niektóre Twoje dane przechowywać będziemy do czasu gdy możliwe będzie zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji.

3.3. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji do Serwisu w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: realizacja dokonanych przez Ciebie zakupów, realizacja twoich praw (w tym praw konsumenta) związanych z danym zakupem, usługa Newslettera, konkursy, wysyłka katalogów, itp.

3.4. Rejestracja, a także późniejsze logowanie do Strony, są także możliwe przez Twoje konto na Facebooku. Decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmujesz Ty. Wystarczy, że wykorzystasz pojawiające się przy rejestracji lub logowaniu okienko Facebooka. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Pojawia się tam również informacja, jakie dane są nam przekazywane przez Facebooka – są to dane Twojego profilu publicznego, przede wszystkim adres email. Są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji.

3.5. Nie mamy żadnych uprawnień do Twojego konta na Facebooku. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, możesz znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

3.6. Pamiętaj, że gdy skasujesz konto na Facebooku, to My nie jesteśmy o tym fakcie przez Facebook informowani. Twoje dane przekazane przy rejestracji z użyciem tego serwisu pozostają w naszych bazach.

3.7. Podczas Twojej wizyty w naszym Serwisie pewne Twoje dane o Twojej aktywności na Serwisie będą zbierane automatycznie. W ten sposób zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

3.8. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

3.9. Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że udostępnione zostały nam dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas bez zbędnej zwłoki usuniemy je.

 


 

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

4.1. By móc przetwarzać Twoje dane każdorazowo musimy być do tego uprawnieniu (zgodnie z Polityką Prywatności i RODO) na jednej z następujących podstaw:

a) Twoja zgoda – w zakresie wynikającym z tej zgody;

b) zawarta między nami umowa (dotycząca np. kupna danego towaru, realizacji zamówienia, prowadzenia konta na Serwisie, informowania o promocjach, udziału w konkursie, wysyłania Newslettera) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;

c) obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z wiążących nas przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez nas danych przepisów;

d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią (chyba że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności).

4.2. Twoje dane niekiedy musimy przetwarzać z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać np. dane wynikające z wystawionych faktur lub rachunków ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane dotyczące wygranych w konkursie.

4.3. Na podstawie realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.

 


 

5. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 

5.1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, w związku ze złożoną reklamacją).

5.2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

 


 

6. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE INNYM PODMIOTOM?

 

6.1. Każdorazowo przekazanie Twoich danych osobowych dokonywane jest w zakresie określonym jedną z podstaw wskazanych w dziale IV powyżej. Oznacza to że Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. by: dokonać przetwarzania danych zgodnie z treścią Twojej zgody; celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. do zewnętrznej księgowości), celem realizacji zawartej z Tobą umowy (np. Twoje zlecenie dostarczenia zakupionych towarów kurierem wymaga powierzenia mu Twoich danych), itp.

6.2. Zgodnie z powyższym Twoje dane osobowe udostępniamy:

a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;

b) podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych do których jesteśmy uprawnieni - będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;

c) podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;

d) organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, itp.

 


 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

 

7.1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.

7.2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

a) twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);

b) konieczność realizacji umowy - dane podane przy zakupie towaru przechowywane będą dopóki umowa nie zostanie wykonana i nie upłynie okres czasu związany z udzielonymi przez nas gwarancjami lub rękojmią;

c) obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.

7.3. Tytułem przykładu:

a) dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia;

b) dane podane do wysyłki Newslettera przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na dostarczanie Newslettera;

c) jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie - Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody;

d) w związku z zakupem przez Ciebie towarów, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego oraz z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń (przechowywać będziemy tylko te dane które są niezbędne do wypełnienia obowiązków z tych przepisów). Okres ten może ulec zmianie wraz ze zmianą odpowiednich przepisów prawa.

7.4. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7.5. Bez względu na powyższe, przechowywanie Twoich danych, w zakresie w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w momencie gdy tego od nas zażądasz (o czym szerzej w dziale VIII poniżej).

 


 

8. TWOJE PRAWA

 

8.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

8.2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:

a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;

d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.

8.4. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.

8.5. Po wycofaniu zgody (lub wniesieniu sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania) drogą mailową prześlemy Ci, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia.

8.6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 


 

9. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE.

 

9.1. W naszym Serwisie zamieszczamy tzw. reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

9.2. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy.

9.3. Profilowanie z kolei, to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

9.4. Reklamy i treści wyświetlane w naszym Serwisie mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Jeśli więc jesteś miłośnikiem gór i aktywnego wypoczynku to dzielimy te same pasje i ze swojej strony staramy się dostosować z naszą ofertą do Twoich aktualnych potrzeb.

 


 

10. PLIKI COOKIES.

 

10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

10.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

a) dentyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

10.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

10.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

10.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 


 

11. PROCEDURA ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na adres mailowy użytkowników Serwisu.

 XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.

3. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.

6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

      a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

      b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Newsletter

© 2018 Romex, Wszelkie prawa zastrzeżone.